Thomas Saueressig, Timo Elliott, Sam Yen, Bennett Voyles